All Bond Universal

All-Bond Universal

&

Bisco Universal Primer

Effekten av ev salivkontamination på emalj och dentin kan enkelt elimineras med dessa adhesiver och garantera fullvärdig bindning på säkrare sätt!

Att undvika salivkontamination när man utför bonding är grundläggande för ett optimalt resultat.  Oavsett om kofferdam används eller inte finns dock alltid en risk att salivkontamination uppstår. Forskningresultat från BISCO visar på ökad säkerhet när man använder  adhesiver  som t ex  ALL-BOND Universal och UNIVERSAL PRIMER. Bindningen  försämras inte av ev salivkontamination på  emalj och dentin om man spolar ytorna med vattenspray efter kontamination, innan man applicerar dessa självetsande adesiver.

Så här gjordes testen

Emalj som etsats med fosforsyra  kontaminerades med saliv under en minut varefter ytan sprayades ren  med vatten i tre sekunder och torkades kort. Adhesiv applicerades sedan   enl tillverkararens anvisningar och bindningstest gjordes efter 24h, i jämförelse med en kontroll där ytan inte kontaminerats.   Det fanns  ingen skillnad mellan testyta och kontroll för All-Bond Universal och Universal Primer. Även för andra adhesiver som testades fanns ingen statistiskt signinfikant skillnad.


Dentin testades på liknande sätt men utan fosforsyraetsning. I stället  utnyttjades de självetsande egenskaperna hos adhesiverna. Reultatet var det samma  som  för emalj; om ytan vattensprayades kort efter kontamination  var det inte någon skillnad mellan de båda grupperna.

Effect of saliva contamination on enamel bond strengths, Hulten,J.,Chen,L, J Dent Res Spec IssueVol 95B:0261, 2016.

Effect of saliva contamination on bond strengths of universal adhesives, J. Zuffa∗, H. Shen, L. Chen, B.I. Suh, Dent Mater 30S ( 2 0 1 4 ) e108.

ABU = All-Bond Universal, Bisco Inc  Univ Primer = Universal Primer, Bisco Inc,(2015)  Clearfil U= Clearfil Universal, Kuraray Inc  PBE = Prime & Bond Elect, Dentsply Inc  SBU= ScotchBond Universal, 3M-ESPE Inc

HULTÉN & Co ab -BISCO Sverige 2017